Medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER FOR GYMLAB IKAST

§ 1 Medlemskab
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Gymlab Ikast (herefter ”Gymlab Ikast”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal af medlemmet øjeblikkeligt ændres i Holdsport.dk. Medlemskabet giver adgang til samtlige holdtræninger samt individuel træning (herefter “Open Gym”). Open Gym er et tilbud til alle medlemmer der giver mulighed for at træne i alle døgnets 24 timer med undtagelse af de tidsrum hvori der er planlagt holdtræninger samt onsdage i tidsrummet 16.30 – 18.30. Alle medlemskaber er løbende og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 1 stk. 6.

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent på månedlig basis.

Stk. 2: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter foreningens gældende vedtægter. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4 i foreningens vedtægter.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er desuden forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 4: Anmodning om medlemskab behandles af den medlemsansvarlige i foreningen, og medlemskabet gælder fra det tidspunkt medlemskabet er oprettet og medlemmet har betalt kontingent. Medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges, jf. § 1 stk. 6. Kun bestyrelsen kan afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 5: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til den medlemsansvarlige pr. mail.
Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode (løbende måned + 1 måned). Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 2 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Eventuelle justeringer i kontingentets pris meddeles medlemmerne med samme frist, som opsigelsesvarslet, jf. § 2, stk. 5, 2. pkt., svarende til løbende måned plus den efterfølgende måned forud for ændringens ikrafttræden. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 1 stk. 6.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen. Der kan ved fremsendelse af rykker pålægges rykkergebyr mv. i overensstemmelse med reglerne i Renteloven.
§ 3 Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen E-pay og herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort den første bankdag i hver kalendermåned. Der betales dermed kontingent forud for den kommende måned. Oprettes medlemskabet efter den første bankdag i en kalendermåned, betales den resterende andel af månedens kontingent frem til næst kommende kalendermåneds første bankdag.
§ 4 Kriterier for kontingenttræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.
§ 5 Opdatering af betalingskortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på Holdsport.dk og vælge ”Profilindstillinger/Betalingsoverblik”. Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Gymlab Ikast uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.
§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode på op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører straks og uden yderligere varsel.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt medlemmet. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Sagens indbringelse for generalforsamlingen har derfor ikke opsættende virkning.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet om medlemskab kan imødekommes.

§ 7 Ændringer
Holdplanen kan findes på Gymlab Ikasts Facebook-gruppe og i Holdsport.dk. Evt. ændringer vil blive kommunikeret på disse to medier.

§ 8 Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Gymlab Ikast. Gymlab Ikast tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt finder dansk erstatningsrets regler på området anvendelse.

Stk. 2. Medlemmets medbringelse af børn eller andre personer under 18 år, som opholder sig i Gymlab Ikasts lokaler eller tilstødende lokaler, er medlemmets ansvar og Gymlab Ikast er ikke ansvarlig herfor, hvorfor Gymlab Ikast heller ikke tager ansvar for personskader på disse personer, ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt finder dansk erstatningsrets regler på området anvendelse.
§ 9 Værdigenstande
Gymlab Ikast bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Alle medlemmets værdigenstande opbevares på eget ansvar i Gymlab Ikasts lokaler, men Gymlab Ikast anbefaler medlemmet at holde opsyn med værdigenstande.

§ 10 Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Gymlab Ikast.

Stk. 2: Medlemmet er forpligtet til frivilligt at lade sig teste af Antidoping Danmark eller tilsvarende organisation, når medlemmet opholder sig i Gymlab Ikasts lokaler.
§ 11 Nøgleboks og Open Gym
Gymlab Ikast har nøgleboks installeret ved indgangen, som giver mulighed for at åbne indgangsdøre ved hjælp af nøgle uden for normal åbningstid. Det er ikke tilladt at tage gæster med, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i Gymlab Ikast. Ved træning på egen hånd, er det ikke tilladt at tage udstyr med udenfor centeret. Husk at man ryder op efter sig selv og efterlader altid Gymlab Ikasts lokaler, som man selv ønsker at overtage dem.
§ 12 Medlembetingelsernes omfang
Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i
Gymlab Ikast, dvs. for holdtræning, privattimer, Open Gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Gymlab Ikasts relaterede aktiviteter.
For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Gymlab Ikasts facebookside og hjemmeside (https://gymlabikast.dk/).