Vedtægter for Gymlab Ikast
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Gymlab Ikast og den er stiftet d. 27. marts 2023.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål, er at gøre medlemmerne stærkere i hverdagen gennem
muligheden for at dyrke funktionel træning. Funktionel træning er træning, der tager
udgangspunkt i, hvad kroppen er bygget til at blive brugt til og så indrettes øvelserne
efter det. Funktionel træning er træning, der skal gøre kroppen velfungerende så den
kan holde i mange år. I foreningen lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle
uanset form, alder og træningsniveau.

Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og
fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen
gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et
almennyttigt grundlag.
§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende.
§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent på månedlig basis, eller betaler for en anden ordning der giver adgang til træning i foreningen (f.eks. klippekort eller årlig betaling).

Stk. 2: Aktive medlemmer kan vælge at være Open Gym medlemmer, og har dermed afgive retten til at deltage i foreningens holdtræninger.

Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i
foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens
forhold efter disse vedtægter. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 4: Et aktivt medlem kan vælge at skifte til at være passivt medlem, og dermed afgive retten til at benytte foreningens faciliteter, samt retten til at stemme på generalforsamlingerne.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige
bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og
bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af den medlemsansvarlige i foreningen,
og medlemsskabet gælder fra, at medlemsskabet er oprettet og medlemmet har betalt
kontingent. Kun bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig
begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan
kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom
skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles
på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til den medlemsansvarlige.
Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle
økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.
§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Justeringer i kontingentets pris
meddeles medlemmerne indeværende måned plus løbende måned forud for ændringen.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af kontingent og fastlægger
betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at
være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af
medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller
kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis
vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at
medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at
blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har
medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende
generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den
ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til
bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse
om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen,
medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med
almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen,
afgør bestyrelsen spørgsmålet.
§ 7 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender,
medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts
måned. Første generalforsamling afholdes i marts 2024.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved
opslag i foreningens faciliteter og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse
og meddelelse på foreningens sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme
hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv
fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen
på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning
om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre
bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer
bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af
foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes
ved personligt fremmøde. Alle medlemmer fra de er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre
til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én
stemme.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 4 (fire) medlemmer er til stede.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen,
og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning
om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den
valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 15 år, dog skal formand, kasserer og
revisor være fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foregå skriftligt,
når blot én fremmødt stemmeberettiget anmoder om skriftlig afstemning. Alle
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens
beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Fremlæggelse af handlingsplan
5) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år

8) Valg af en revisor (lige år)
9) Eventuelt
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som
kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet
er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om
indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme
måde som for ordinær generalforsamling.
§ 10 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse
af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 (fem) medlemmer, en formand, en kasser og 3 (tre)
yderligere medlemmer. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. Se
fordeling af valgperioder §8 pkt. 6.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 (tre) medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat
af bestyrelsens møder.

Stk. 4: Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
§ 11 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12).

Stk. 2: Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor. På hver ordinær
generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisor skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er
regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige
dispositioner. Revisor skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisor har til
enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.
§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 200.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage
dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for
disse forpligtelser.
§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 14 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem
de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele
af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke
almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få
andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27 / 03 / 2023


Dirigentens underskrift